Vranov nad Dyjí, Tóny baroka

Záznamy: 1 - 9 ze 9

 

Restaurování architektury oltářů a varhanní skříně

v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí

 

Oprava mobiliáře v kostele Nanebevzetí P. Marie započala po důkladné  fotografické dokumentaci rozebíráním oltářů - postupně byla uvolněna a snesena  sochařská výzdoba,  byly svěšeny a z rámů vyjmuty obrazy, demontovány byly zlacené dekorativní řezby a posléze byla rozebrána i celá architektura oltářů až na nosné  konstrukce. Všechny části byly popsány a evidovány a po ošetření proti dřevokaznému hmyzu na odborném ozařovacím pracovišti v Roztokách u Prahy byly rozvezeny do jednotlivých specializovaných restaurátorských ateliérů.

 

Hlavní oltář Nanebevzetí P.Marie z let 1720-1730, se svatostánkem kolem roku 1770, je tvořen portálovou architekturou se sochařsky  bohatě členěným nástavcem. Po demontáži bylo shledáno úplné rozrušení  jeho nosné konstrukce dřevokazným hmyzem, po  konzultaci se zástupci NPÚ bylo rozhodnuto o výrobě  nové, rozměrově odpovídající té původní. Další práce probíhaly v dílně. Rozebrané  díly byly uvolněny ve volných spojích, petrifikovány a po vyspravení byly  opětovně sklíženy a zajištěny dřevěnými hřebíky. Byly doplněny degradované a chybějící části. Praskliny byly vyspraveny, trhliny ve sloupech byly zpevněny výztuhou z vnitřní strany. Jedno dno střední části bylo natolik destruováno, že muselo být nahrazeno novým.  Hlavní oltářní římsa byla rovněž rozebrána ve spojích, jednotlivé díly byly vyspraveny a opětovně sklíženy. Postupně na korpus byly nakližovány jednotlivé římsy a lišty, na závěr byla přiklížena horní část za pomoci vrutů, které pak byly nahrazeny dřevěnými hřebíky. Desky nástavce byly vyspraveny, byly zpevněny klínové spoje a doplněn chybějící svlak. Před předáním na restaurování polychromie bylo provedeno ošetření přípravkem Lignofix I profi a Lignofix Top  a petrifikace napadených částí.

Při  zpětné montáži restaurovaného oltáře byla vztyčena nová nosná konstrukce a upevněna na původní konzervovaná kovaná táhla. Ke zděné menze  byly přisazeny spodní díly a vypodloženy tak, aby na ně mohly byt postaveny konzoly. Konzoly byly propojeny střední deskou a usazeny na spodní díl. Následovalo usazení středních dílů a oltářního rámu obrazu. Poté, co byly všechny díly pevně sešroubovány mezi sebou nerezovými vruty a přichyceny k nosné konstrukci pomocí pozinkovaných kovových úchytů, byly usazeny části horní římsy a propojeny střední deskou.  Nad střední desku byly na klínové spoje přisazeny desky nástavce a nad ně byly na konstrukci připevněny dvě prkna nesoucí zdobné prvky sochařské výzdoby nástavce.

 

Oltář sv. Jana Nepomuckého z let 1720-1730, opět portálového typu, je  přisazen k vítěznému oblouku proti kazatelně. U oltáře byla v minulosti odstraněna menza a byla nahrazena jednoduchou deskou. I tento oltář byl rozeschlý, napadený červotočem, prkna byla v místech kontaktu s podlahou úplně destruována. Při opravě bylo nutno rozpadlé části dřevěné hmoty odřezat a na zdravé dřevo přeplátovat nový materiál. Dále probíhaly restaurátorské truhlářské práce  obdobně jako na architektuře hlavního oltáře. Nově byla podle dochovaného obrysu na spodní části zkonstruována a ze dřeva vyrobena  menza sarkofágového typu. Oltář byl usazen na místo v kostele podle otisku v kamenné podlaze

 

Oltáře sv. Josefa a sv. Barbory vznikly kolem roku 1730, ale do vranovského kostela byly zavěšeny přímo na zeď nad rozměrově neodpovídající zděné menzy druhotně. V rámci restaurování byly pod oltáře zhotoveny nové, rozměrově a slohově vhodnější dřevěné menzy. Zároveň byly vyrobeny nové nosné konstrukce, které dovolují odsazení oltářů od stěny a tím je chrání od vlhkosti.

Náročné bylo restaurování středníh dílů bočních oltářů. U dílů oltáře sv. Josefa bylo přistoupeno k odstranění konkávních částí, které byly v minulosti zničeny a neodborně nahrazeny nekvalitně zpracovaným odlišným materiálem. Tyto části byly rekonstruovány podle dochovaných části na oltáři sv. Barbory za použití některých dochovaných částí říms a lišt. Byly vyspraveny zadní desky nástavců a tam, kde došlo k úplné destrukci, byl materiál nahrazen novým. Byly sklíženy korpusy pilířů a na ně byly naklíženy vyspravené lišty a římsy. U sv. Barbory bylo provedeno přichycení konkávních částí k žebrům na malé kolíčky a zaklíženo.  Lišty, římsy a jednotlivé části byly zajištěny stejně jako původně dřevěnými hřebíky.

I horní desky oltářů s nástavci byly celkově rozloženy a  jednotlivé díly opraveny. Boční pilíře byly skroucené a seschlé, i u nich bylo provedeno  prošpánování, srovnání a vyspravení prasklin. Volné lišty a římsy byly očištěny a opětovně přiklíženy, a tak jako všechny spoje byly původně zajištěny dřevěnými hřebíky. Při zpětné montáži byly nové konstrukce sčepovány a zajištěny  ocelovými vruty. Ke stěně jsou konstrukce přichyceny na závitové tyče, které jsou vsazeny do děr na chemické kotvy. Ve spodní části z vnitřní strany jsou na vruty přichyceny nově zhotovené přední desky menz. Na nich  jsou položeny na konstrukcích desky s přední římsou, která je proti pohybu zajištěna dvěma vruty. Vyjímatelný Boží hrob u oltáře sv. Josefa je usazen na podložkách a přišroubován k nohám konstrukce a přední desce. Střední díly  jsou volně položeny na deskách  menz a jsou pouze přiraženy k zadním policím pod střední desky oltářů, které jsou usazeny a přišroubovány na na příčky konstrukcí. Pilastry jsou připevněny ke středním deskám a ke konstrukcím tak jako nástavce. Vruty použité ke spojům původních dílů jsou z nerezové oceli, původní uchycení na kované hřebíky není vhodné vzhledem k obtížné rozebíratelnosti.

 

Varhaní skříň s hracím stolem a pozitivem  byla zhotovena Josefem Silberbauer v roce1778.

Po demontáži varhanního stroje byla konstrukce nestabilní vlivem narušeného rámu spodního dílu, u kterého byly neodbornými zásahy při dodatečných úpravách vzduchovodů přerušeny čepy. Po konzultaci s varhanářem bylo rozhodnuto, které otvory budou zaslepeny přeplátováním a kde budou nové prostupy pro vzduchové vedení. Dřevo varhanní architektury i konstrukce bylo napadeno červotočem, jednotlivé části byly uvolněné, seschlé, místy zpevněné provizorně hřebíky. Římsy byly oštípané, jednotlivé desky  popraskané.

Po konzultaci s varhanářem byl demontován hrací stůl, pozitiv a hlavní římsa varhaní skříně, jednotlivé části byly zakresleny tak, aby je bylo možné navrátit na původní místo po restaurování v dílně. Pod pozitivem kondenzovala vlhkost přiváděná vzduchem z věže a tím zde došlo k silnému napadení červotočem. Výskyt houby se zde mykologickým průzkumem neprokázal, pouze přítomnost plísni. Prkna byla silně destruována a bylo nutné je nahradit novými. Nová prkna byla vyrobena rozměrově i zpracováním stejně jako původní. U pozitivu byly slepeny uvolněné části, římsy a lišty byly přiklíženy a zajištěny dřevěnými hřebíky. Praskliny byly prošpánovány, drobné defekty vyspraveny. Celá konstrukce z nepolychromované strany byla ošetřena přípravkem Lignofix I profi a Lignofix Top a petrifikována.

Hrací stůl byl po demontáži převezen do dílny, kde byl zbaven nečistot, uvolněné části byly zaklíženy, praskliny byly vyšpánovány. Před odvezením k obnově fládrování bylo provedeno ošetření přípravkem Lignofix I profi a Lignofix Top a petrifikace nefládrovaných částí.

Varhaní skříň byla zavětrovaná vzhledem k nestabilitě konstrukce spodního dílu šikmými prkny tak, aby nedošlo k jejímu zřícení a bylo možné vyspravit rámové konstrukce spodní části skříně. Jednotlivé části rámové konstrukce byly vyspraveny přeplátováním v tloušťce materiálu tak, aby nevadily návratu hracího stroje. Ve spodní části, kde byl narušen svlak konstrukce vedením vzduchovodu, bylo provedeno stuplování materiálu tak, aby mohl být vyříznut nový otvor pro vzduchovod. Přerušené čepy a svlaky spodní konstrukce v její horní části byly zafrézovány a nahrazeny novým materiálem v síle rámu. Po tomto vyspravení jednotlivých rámů byly rámy sklíženy k sobě a zajištěny novými dřevěnými hřebíky, protože původní byly zcela rozrušeny červotočem a přetrhány pohyby uvolněné skříně. Teprve po této fixaci bylo možné odstranit zavětrování a přistoupit k opravě horní části. Rámová konstrukce horní části  byly seschlá, ve spojích uvolněná, rovněž lišty a římsy byly volné. Po sklížení jednotlivých rámů a jejich zajištění dřevěnými hřebíky byly naklíženy lišty a na původní místo zpětně osazeny demontované římsy .

Po zkompletování celé skříně bylo dřevo ošetřeno opakovaným nástřikem proti dřevokaznému hmyzu  a poté byla provedena petrifikace opakovaným nátěrem solakrylu.